چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠
اوقات شرعی
گروه پاتوبیولوژی

بخش

 

نام استاد

 
 

انگل شناسی

دکتر محمد رضا سلیمی بجستانی

 

دکتر عماد چنگیزی

 

دکتر مریم رسولی

 

میکروبیولوژی

دکتر خاطره کفشدوزان

 

دکتر حمید استاجی

 

پاتولوژی

دکتر عباس جواهری