چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠
اوقات شرعی
معاونت آموزشی

 دکتر خاطره کفشدوزان

گروه پاتوبیولوژی

Email: kafshdouzan@semnan.ac.ir