چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠
اوقات شرعی
رشته گرایش های موجود

رشته ها و گروههای آموزشی

 

رشته ها

گروه ها

مقطع تحصیلی

گرایش

دکتری حرفه ای دامپزشکی

1- علوم پایه 

2 - پاتوبیولوژی

3- علوم درمانگاهی

4- بهداشت مواد غذایی

5- بهداشت، تغذیه و اصلاح نِژاد دام

دکتری حرفه ای

-

مهندسی کشاورزی و علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

نشخوارکنندگان طیور

مهندسی علوم و صنایع غذایی

علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

-

علوم آزمایشگاه دامپزشکی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

-