بخش

 

نام استاد

 

 

بهداشت و پرورش دام

دکتر خسرو قزوینیان

 

دکتر علی مهدوی

 

آبزیان

دکتر سارا مهدی زاده

 

صنایع غذایی

دکتر اشکان جبلی جوان 

 

دکتر  مهنوش پارسایی مهر

 

دکتر آزاده سلیمی