شماره ثبت

نگارنده

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

مفید وسگری کیاسری

تاثیرسطوح مختلف گیاه سوزن چوپان(شانه ونوس) بر پارامتر های عملکردی، سیستم ایمنی، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی

رضا جمشیدی

2

نیلوفر عباسی

تعیین ارزش غذایی مرتع افتر به روش­های آزمایشگاهی (آزمون تولید گاز، روش کرنل و روش آزمایشگاهی تیلی و تری) و روش کیسه­های نایلونی

علی مهدوی

 

3

امین سرچاهی

تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه باریجه (Ferula gummosa)  بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی

خسرو قزوینیان

4

بهاره نوری­زاده نشلی

 

تعیین ارزش غذایی مرتع چاشم به روش­های آزمایشگاهی (آزمون تولید گاز، روش کرنل و روش آزمایشگاهی تیلی و تری) و روش کیسه­های نایلونی

علی مهدوی

6

معین ابوالحسنی درونکلا

 

بررسی فون انگل های داخلی گراز وحشی در منطقه البرز مرکزی

محمدرضا سلیمی بجستانی

9

کمال لطفی

 

تاثیر نشاسته مقاوم بر عملکرد رشد، پاسخ  سیستم ایمنی همورال و سلولی و‍ اکسیداسیون چربی فیله سینه در جوجه‌های گوشتی در مقایسه با آنتی‌بیوتیک زینک‌باسیتریاسین و پری‌بیوتیک فروکتوالیگوساکارید

علی مهدوی، اشکان جبلی جوان

14

سحر احتشام فر  

 

بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام‌های کشتارشده درکشتارگاه سمنان با

روش های گسترش فشاری و هضمی

محمدرضا سلیمی بجستانی