مدیر گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان
دکتر سارا مهدی زاده مود
پست الکترونیکی: smehdizadeh@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532605 023