مدیر گروه علوم درمانگاهی
دکتر حمیدرضا مسلمی
پست الکترونیکی: h.moslemi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532607 023