image

مدیر گروه علوم پایه
دکتر سید جواد احمدپناهی
پست الکترونیکی: j_panahi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31532606 023


http://vet.profile.semnan.ac.ir/images/collages/profiles/hstaji

مدیر گروه پاتوبیولوژی
دکتر حمید استاجی
پست الکترونیکی: hstaji@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532608 023


مدیر گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان
دکتر سارا مهدی زاده مود
پست الکترونیکی: smehdizadeh@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532605 023


مدیر گروه علوم درمانگاهی
دکتر حمیدرضا مسلمی
پست الکترونیکی: h.moslemi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532607 023
image

مدیر گروه علوم دامی
دکتر علی مهدوی
پست الکترونیکی: mahdavi@profs.semnan.ac.ir
شماره تماس: 31532636 023

مدیران گروه های آموزشی