دومین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان