بخش

 

 

نام استاد

 
 

علوم تشریحی

(آناتومی و بافت )

دکترسید جواد احمد پناهی

 

دکتر محمد حسن یوسفی

 

فیزیولوژی

دکتر کیوان کرامتی

 

فارماکولوژی

دکتر سعیده نعیمی

 

 

 

   

سم شناسی

دکتر ابراهیم شهروزیان