بخش

 

 

نام استاد

 
 

بیماری دامهای بزرگ

دکتر حمید محمدی

 

بیماری دامهای کوچک

_

 

بیماری تولید مثل و مامایی

دکتر رضا نارنجی ثانی

 

بیماری های طیور

دکتر حسام الدین عمادی

 

جراحی و رادیو لوژی

_

 

کلینیکال پاتولوژی

 دکتر محمود احمدی