بخش

 

 

نام استاد

 
 

بیماری دامهای بزرگ

دکتر حمید رضا محمدی

دکتر مرتضی کیوانلو

 

بیماری دامهای کوچک

دکتر حسام الدین اسکافیان
 

بیماری تولید مثل و مامایی

دکتر رضا نارنجی ثانی

 

بیماری های طیور

دکتر حسام الدین عمادی

 

جراحی و رادیو لوژی

دکتر حمید رضا مسلمی

 

کلینیکال پاتولوژی

 دکتر محمود احمدی همدانی