چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
اوقات شرعی
ریاست دانشکده
   

 محمد حسن یوسفی

گروه علوم پایه دامپزشکی

بخش علوم تشریح

Email: myousefi@semnan.ac.ir