نام : سید مهدی

 نام خانوادگي : نبوی

 سمت : خدمات

 تحصيلات : متوسطه

 شماره تماس : 023-31533620

 شماره داخلی : 3620

<< بازگشت به ليست