اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
قاسم جعفری ورکی کارشناس مجله 023-33654215 3636
مرتضی  صابری کارشناس آزمایشگاه 023-31533643 3643
عرفان  شمس الدین مسئول امور عمومی 023-31533636 3636
سید رسول رستمی کارشناس آزمایشگاه 023-31533635 3631
احسان  پورافشار کارشناس آزمایشگاه 023-31533644 3644
سمیرا لاهوتیان مسئول آموزش 023-33654214 3610
منصوره  کنعانی کارشناس آزمایشگاه 023-31533637 3637,3638
مهری شمسیان کارشناس 02333654214 3610
بهناز  رئیسیان کارشناس آزمایشگاه 023-31533632 3632
سیده فاطمه  عمادی کارشناس آزمایشگاه 023-31533627 3627
سید مهدی نبوی خدمات 023-31533620 3620
حسین مومنیان خدمات 023-31533620 3620

2