چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨
اوقات شرعی
مدیران گروه آموزشی

مدیر گروه علوم پایه
دکتر رضا جمشیدی
پست الکترونیکی: rjamshidi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 31533606 023


مدیر گروه پاتوبیولوژی
دکتر خاطره کفشدوزان
پست الکترونیکی: kafshdouzan@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533608 023


مدیر گروه بهداشت
دکتر آزاده سلیمی
پست الکترونیکی: a.salimi@semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533605 023


مدیر گروه علوم درمانگاهی
دکتر محمود احمدی همدانی
پست الکترونیکی: ahmadi.hamedani@profs.semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533607 023
مدیر گروه علوم دامی
دکتر علی مهدوی
پست الکترونیکی: mahdavi@profs.semnan.ac.ir
شماره تماس: 31533626 023